OPERATORZY
DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU
MAŁYCH INICJATYW


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa
od wielu lat współpracują prowadząc projekty grantowe.

Inspirują, animują i edukują lokalną społeczność Dolnego Śląska w zakresie pozyskiwania środków, współpracy z lokalnymi władzami, partycypacji społecznej oraz tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego.


DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska - powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Zrzesza obecnie ponad 200 organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.
Ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów, w tym dotyczących wsparcia inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych (programy grantowe
i aktywizacyjne, min. Dolnośląskie Małe Granty)
oraz wrocławskich (min. coroczny Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych) i dolnośląskich organizacji pozarządowych (min. coroczny Kongres Obywatelski).

adres: Ul. Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław

telefon: 699 858 391
mail: dfmi@maleinicjatywy.pl

strony: www.dfop.org.pl
www.wro-ngo.pl

FB: www.facebook.com/dfop.org
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowychFUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA

Fundacja Umbrella wspiera powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych
oraz inicjatyw społecznych.
Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe.
Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

adres: ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

telefon: 733 444 172
mail: dfmi@sektor3.wroclaw.pl

strony: www.fundacja-umbrella.org.pl
www.sektor3.wroclaw.pl

FB: www.facebook.com/Fundacja-Umbrella
www.facebook.com/CentrumSektor3


CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA

Od 20 lat Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa  aktywizuje
i wzmacnia organizacje pozarządowe. Wyławia liderów, przekonuje, ośmiela
do działania
w NGO i daje im narzędzia, aby byli skuteczni.
Stowarzyszenie prowadzi Pracownię Projektów Międzykulturowych Zajezdnia
oraz Czasoprzestrzeń | Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych.

adres: ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław

telefon: 798 631 005
mail: maleinicjatywy@tratwa.org

strony: www.tratwa.org
www.czasoprzestrzen.org

FB: www.facebook.com/TRATWA.orgwww.facebook.com/czasoprzestrzenzajezdniadabie