Lista ocen formalnych – 23 czerwca 2020 roku

23.06.2020 – LISTY OCEN FORMALNYCH

KLIKNIJ – GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

KLIKNIJ – MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

? Listy grup nieformalnych/samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych zwierają następujące informacje:
? numery wniosków,
? nazwy wnioskodawców,
? tytuły projektów,
? wyniki weryfikacji formalnej wniosku (przyjęty/odrzucony) z podaniem przyczyny odrzucenia danego wniosku.

☝️ Operatorzy dopuszczają możliwość odwołania się (drogą mailową na adres: dfmi@maleinicjatywy.pl ) od oceny formalnej, nie później jednak niż 48 godzin od momentu opublikowania listy ocen formalnych czyli od 15.35 w dniu 23.06.2020r. do 15.35 w dniu 25.06.2020r.

? Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Listę rankingową opublikujemy 8 lipca 2020 roku!