Nabór wniosków


1 września 2018 roku rusza nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Działasz w grupie nieformalnej lub samopomocowej albo w młodej organizacji pozarządowej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną?
Skorzystaj z dotacji do 5000 zł!

Wnioski będzie można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
  oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wnioski będzie można składać za pomocą generatora, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru, czyli 1 września 2018 roku.
Na opisanie swoich pomysłów macie czas do 15 września 2018 roku, do godziny 23.59

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie złożyć wniosku w generatorze, to wyślijcie wersję papierową (dostępna w zakładce DOKUMENTY) na adres:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do 14 września 2018 r. (do godz. 15:00)

Potrzebna pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu
w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „Umbrella”)
i Stowarzyszeniu Tratwa.
Dane adresowe dostępne są w dziale KONTAKT.