Wstęp

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się̨ do zapewnienia dostępności swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.maleinicjatywy.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji serwisu: 2016-11-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Aspekty techniczne dotyczące dostępności serwisu

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej na poziomie 4,5:1. Oprócz tego serwis posiada przełącznik do trybu ciemnego.

Użytkownicy strony mają możliwość regulacji wielkości czcionki (zwiększenia lub zmniejszenia) z zachowaniem układu tekstu, proporcji oraz tagów np. nagłówki, linki.

Istnieje możliwość powiększania tekstu dla osób niedowidzących spełniona za pomocą̨ domyślnych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W każdej chwili możliwa jest też zmiana kroju czcionki na maksymalnie czytelną, czyli nie zawierającą ozdobników i innych elementów utrudniających odróżnienie poszczególnych liter i znaków interpunkcyjnych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą̨ swobodnie poruszać się̨ po serwisie za pomocą tabulatora (klawisz TAB). Każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja jest logiczna. Pułapki klawiaturowe – wykluczone.

Możliwość́ pominięcia powtarzających się sekcji – zagwarantowana.

Dla większej czytelności możliwa jest zmiana koloru tła i elementów strony na jeden z ośmiu wariantów: czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty, fioletowy.

Linki otwierają̨ się̨ w tym samym oknie. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnej zakładce, ale zawierają informującą o tym etykietę.

Istnieje też podkreślenie/wyróżnienia linków oraz tytułów, podtytułów i innych elementów interaktywnych. Wyróżnienie to odbywa się poprzez zmianę koloru tła i podkreślenie.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, listy wypunktowane. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Elementy graficzne można przełączyć w tryb skali szarości dla poprawy czytelności strony, aby nie rozpraszały podczas czytania tekstów.

Strona posiada mechanizm pozwalający na odwrócenie kolorów wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, ikony, tekst). Mechanizm ten poprawia czytelność poprzez zwiększenie kontrastu.

Istnieje możliwość wyłączenia animacji, co poprawia czytelność poprzez wyeliminowanie wszelkiego ruchu, znikających elementów itp.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się̨ zapewnić dostępność naszego serwisu na bieżąco, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc usprawnić́ serwis, prosimy o kontakt pod adres e-mail: aneta.parzon@dfop.org.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością̨ strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Aneta Parzoń, e-mail: aneta.parzon@dfop.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 699 858 391. Tą samą drogą można składać́ wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę̨ otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określí formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż̇ w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Siedziba Federacji mieści się na parterze budynku przy ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2 we Wrocławiu. Wejście od strony ul. Kołłątaja. Do budynku prowadzi brama z domofonem, na klatce schodowej znajduje się 10 schodów.

Dojazd

W odległości ok. 190 metrów od wejścia znajduje się przystanek komunikacji miejskiej: WZGÓRZE PARTYZANTÓW. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe [stan na 18 marca 2024]

Tramwaje: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23.

W odległości ok. 280 m od wejścia znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: DWORZEC GŁÓWNY. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są̨ kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe [stan na 18 marca 2024]

Tramwaje: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23.

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Parking

Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się ok. 30m od wejścia, przy ul. Kołłątaja.

Taxi

Postój taksówek znajduje się̨ w odległości 550 metrów, przy Placu Kościuszki 21.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się̨ od strony ul. Hugona Kołłątaja 31. Z uwagi na ciąg pieszo rowerowy wyznaczony na chodniku przy wejściu do budynku, należy zachować szczególną ostrożność. Wejście do budynku jest dostępne po użyciu domofonu (przycisk nr 1) w dni powszednie w godzinach 09:00-15:00. Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Dostępność toalety

Toaleta znajduje się̨ w biurze, prowadzi do niej droga przez: korytarz (2 metry), salę szkoleniową (12 metrów), kuchnię (1 metr) – toaleta znajduje się po lewej stronie.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi w języku migowym osób słabosłyszących/niesłyszących po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Prosimy o umówienie wizyty mailowo: aneta.parzon@dfop.org.pl lub tel. 699 858 391.