ETAP NABORU WNIOSKÓW:

PYT. 1: Jak długo trwa nabór wniosków?

ODP: I nabór wniosków trwa od 1 do 15 września 2018 r.

PYT. 2: Czy ze środków Programu można finansować każdy rodzaj kosztów?

ODP: Ze środków DFMI można pokrywać wyłącznie te koszty, które są uzasadnione
i niezbędne do realizacji projektu. Nie wszystkie rodzaje kosztów mogą być pokryte ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Pełna lista rodzajów wydatków możliwych do sfinansowania jest dostępna w Regulaminie.

PYT. 3: Gdzie można realizować inicjatywę?

ODP:  Działania muszą być realizowane na terenie Dolnego Śląska.

PYT 4: Jakie podmioty mogą składać wnioski?

ODP: Wnioski mogą składać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dotację.

PYT 5: Jak długo może trwać projekt?

ODP:  Macie 2 miesiące na realizacje waszego pomysłu.ETAP OCENY WNIOSKÓW

PYT 6: Kto decyduje o przyznaniu środków? Ile projektów zostanie sfinansowanych?

ODP: Każdy wniosek oceniany jest przez niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen tworzona jest lista rankingowa. Grupy, które uzyskają wystarczającą liczbę punktów otrzymają dofinansowanie.
W latach 2018-2019  planujemy przyznać dotacje dla 54 grup nieformalnych i samopomocowych oraz 60 młodych organizacji pozarządowych.
Pierwszy nabór zacznie się 1 września i potrwa do 15 września 2018 roku.
Będziemy informować o terminach kolejnych dwóch naborów, które odbędą się w 2019 roku.

PYT. 7:  Czy jako grupa nieformalna/samopomocowa dostaniemy pieniądze na konto?
ODP:  Nie przekazujemy funduszy grupom nieformalnym i samopomocowym na konto. Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych na dane Operatorów (każdy projekt będzie miał przydzielonego swojego realizatora: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację Umbrella lub Stowarzyszenie Tratwa).

PYT.8: Czy jako młoda organizacja pozarządowa dostaniemy pieniądze na konto?
ODP: Przekazanie środków finansowych na realizację projektu przez młodą organizację pozarządową następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony
w terminie określonym w umowie na numer rachunku bankowego wskazany
w umowie.
Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

PYT 9: Gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw?

ODP: Szczegółowe informacje o Programie możecie uzyskać od naszych doradców. Adresy, numery telefonów i maile są dostępne w dziale KONTAKT.JAK WYGLĄDAJĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI PROJEKTU?